Kapittel 18 Samfunnsforskningens rammer og utfordringer

 

Kapittel 18:

 

Når du har jobbet med dette kapitlet skal du:

 

 

  • Kunne gi eksempler på etiske og metodiske problemstillinger knyttet til samfunnsvitenskapelig forskning.

 

  • Kunne gjøre greie for etiske normer som forskeren må ta hensyn til.

 

  • Kunne sammenlikne kvalitativ og kvantitativ forskning.

 

 

Nettressurser

Datatilsynet

http://www.datatilsynet.no/

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)

http://www.nsd.uib.no/

Statistisk sentralbyrå

http://www.ssb.no

antropologi.info - Feltarbeid

http://www.antropologi.info/linker/feltarbeid.html

antropologi.info - Sosialantropologi

http://www.antropologi.info/linker/sosialantropologi.html

Å vurdere kvalitativ forskning

http://www.kunnskapssenteret.no/binary?download=true&id=3409

Lyd

381 1 Rammer og utfordringar i samfunnsforskinga [01:41]
Last ned mp3 [697.1 kb]
381 2 Etiske normer [00:42]
Last ned mp3 [294.8 kb]
382 Sanningsnorma [03:33]
Last ned mp3 [1.4 Mb]
383 Verne deltakarane mot skade [03:03]
Last ned mp3 [1.2 Mb]
385 Respektere autonomi og be om samtykke [04:13]
Last ned mp3 [1.7 Mb]
386 Vern om privatlivet [02:42]
Last ned mp3 [1.1 Mb]
387 Kvantitative og kvalitative metodar [01:31]
Last ned mp3 [627.1 kb]
388 1 Nøyaktigheit og heilskap [01:50]
Last ned mp3 [754.4 kb]
388 2 Avstand og nærleik [01:46]
Last ned mp3 [727.3 kb]
389 Få eller mange einingar [02:09]
Last ned mp3 [885.7 kb]
390 2 Positivisme [01:16]
Last ned mp3 [526.4 kb]
390 Metodetriangulering [01:48]
Last ned mp3 [742.3 kb]
392 1 Hermeneutikk [01:22]
Last ned mp3 [566.5 kb]
392 2 Aksjonsforsking [01:03]
Last ned mp3 [439.0 kb]
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 01.08.2012

© Cappelen Damm AS